Πρότυπη Αστική Γεωργία

Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει ένα πρότυπο αστικό κήπο που ενσωματώνει εφαρμογές Αστικής Γεωργίας, Ψηφιακής Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Αντικείμενα αυτού του project είναι :

☇ Η παραγωγή και κατανάλωση τροφής σε τοπική κλίμακα εντός αστικού ιστού.
☇ Η ελαχιστοποίηση του ταξιδιού της τροφής από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης (food miles) και του συνακόλουθου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
☇ 0 σταδιακός μετασχηματισμός των αστικών τροφοσυστημάτων με βιώσιμο κι αυτοτροφοδοτούμενο τρόπο.
☇ Η επίτευξη αυτάρκειας τροφής στον μέγιστο δυνατό βαθμό, σε ατομικό επίπεδο.
☇ Η αναδιαμόρφωση της αστικής καταναλωτικής κουλτούρας και συμπεριφοράς.
☇ Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών εμπορίου & τοπικών οικονομιών κλίμακας.
☇ Η αναβάθμιση του αστικού τοπίου κι η ενίσχυση των φυσικών στοιχείων πράσινου.
☇ Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας & της ανάλυσης δεδομένων στην αστική καλλιέργεια.
☇ Η κυκλική διαχείριση φυσικών πόρων, πρώτων υλών & ενέργειας.
☇ Η δημιουργία περιβαλλοντικού προφίλ σε επίπεδο γειτονιάς.