Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία υποστηρίζει την άμεση διασύνδεση παραγωγών τοπικής κλίμακας και καταναλωτών.
Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που ενισχύει τις κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους, και προτείνει μια νέα εναλλακτική στο σύστημα διανομής αγροδιατροφικών προϊόντων.